⠀Reklamační řád

(včetně servisních podmínek)

 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce dvaceti čtyř měsíců
na domácí technologie a v délce dvanácti měsíců na profesionální technologie.
Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání zboží kupujícímu. Prodávající se
touto zárukou zavazuje, že po tuto dobu bude zboží způsobilé k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Vztahy související se servisem a reklamacemi zboží zakoupeného kupujícím od
prodávajícího, se řídí těmito podmínkami, případně kupní smlouvou.

3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě nutnosti dovozu náhradních
dílů potřebných k opravě zboží ze zahraničí se doba vyřízení reklamace
prodlužuje na 60 dnů a prodávající je povinen o tomto kupujícího informovat.

4. Opravy se dělí na záruční, nezáruční a pozáruční. Pozáruční oprava je oprava
provedená po uplynutí záruční doby a je hrazena kupujícím dle aktuálního ceníku
prodávajícího. Nezáruční je jakákoli oprava, na kterou se nevztahuje záruka
a přitom je zboží ještě v záruční době (například poškození způsobené vlivem
nesprávného používání apod.). O tom, že se bude jednat o nezáruční opravu
a tedy je kupující povinen ji uhradit, upozorní prodávající kupujícího bez
zbytečného odkladu, avšak předtím, než opravu vykoná. Prodávající sdělí
kupujícímu předpokládanou cenu opravy. Kupující má právo na odmítnutí opravy,
s tím, že si zboží nechá opravit jinde. V tom případě zaniká poskytnutá záruka na
jakost. V případě odmítnutí opravy hradí kupující náklady spojené s vrácením
zboží od prodávajícího a náklady vynaložené prodávajícím na zjištění vady.

5. V případě, že se na zboží vyskytne vada, která nebyla zjevná při převzetí, je
kupující povinen na tuto vadu upozornit prodávajícího a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 5 pracovních dní poté, co se o vadě dozvěděl. Následně
se kupující s prodávajícím domluví na předání zboží k opravě. Zpravidla pak
půjde o odeslání prostřednictvím České pošty, případně soukromého dopravce na
adresu prodávajícího (provozovny, sídlo, místo podnikání, dle dohody smluvních
stran). Náklady spojené s odesláním do servisu hradí kupující. Zároveň
prodávající kupujícímu písemně sdělí, zda jde o opravu záruční, pozáruční či
nezáruční, jaké navrhuje řešení, jaký je odhad ceny opravy v případě, že se
nejedná o záruční opravu a jaká je lhůta pro opravu.

6. Kupující má možnost požadovat provedení opravy na místě, prostřednictvím
servisního technika. Tato služba je hrazená kupujícím dle platného ceníku
prodávajícího.

7. Aktuální ceník služeb spojených se servisem, bude vždy vyvěšen na webových
stránkách prodávajícího. To nevylučuje možnost sjednání individuální ceny.

8. Kupující bere na vědomí fakt, že zboží prodávané prodávajícím vyžaduje
pravidelnou a odbornou údržbu. V případě, že tento fakt kupující nebude
respektovat a v důsledku toho dojde k poškození zboží, je povinen opravu uhradit,
byť by bylo zboží nadále v záruce. Údržbu je třeba provádět po přípravě určitého
množství porcí, přičemž toto je u každého přístroje individuální a je upraveno
v kupní smlouvě.

9. Zboží, které je napojeno na pevný přívod vody, je nutno doplnit filtrovacím
zařízením. V případě, že toto kupující neučiní, nevztahuje se záruka na poškození
způsobená vodním kamenem, usazeninami a dalšími nečistotami v důsledku
absence filtrace vody.

10. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním zboží v rozporu s jeho
účelem a v rozporu s návodem na použití a kupní smlouvou a v důsledku
nepravidelné a neodborné údržby zboží. Jedná se zejména o případy, kdy vada
nebo poškození prokazatelně vznikla v důsledku nepravidelné a neodborné
údržby, neprovádění pravidelné dekalcifikace, vad způsobených vodním
kamenem, usazeninami a dalšími nečistotami v důsledku absence filtrace vody,
vad způsobených užíváním zboží v rozporu s jeho účelem a v rozporu s návodem
na použití a kupní smlouvou, hrubým zacházením, nevhodným skladováním,
použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství, připojením na elektrický
rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet), elektrickým přepětím (viditelně
spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, přírodními
živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci, mechanickým
poškozením, které bylo způsobeno uživatelem, dále vad vzniklých nesprávným
postupem při instalaci zboží, obvyklým opotřebením, při nedodržení správného
způsobu používání, obsluhy a údržby výrobku v rozporu s návodem k použití
nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu nebo s obecně známými
pravidly užívání, používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou,
prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo
výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, zásahem
neoprávněné osoby do výrobku, neodbornou opravou výrobku, a je-li odstraněn
typový štítek nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je
zboží plombami opatřeno, nebo jedná-li se o reklamované zboží odlišné od zboží
uvedeného na daňovém dokladu či je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež
je uvedeno v záručním listu.

11. Záruční, nezáruční i pozáruční opravy budou provedeny ve lhůtě 30 dní od
převzetí zboží prodávajícím. V případě nutnosti dovozu náhradních dílů
potřebných k opravě zboží ze zahraničí se doba vyřízení reklamace prodlužuje na
60 dnů, přičemž prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat.
Provedením opravy se rozumí předání zboží kupujícímu v případě osobního
vyzvednutí nebo předáním k přepravě dopravci.

12. Při záruční opravě se přerušuje běh záruční doby po dobu, kdy je zboží
v servisu. Při výměně vadné součástky za novou platí pro tuto součástku nová
záruka.

13. Po dobu opravy je možné zapůjčit náhradní přístroj za cenu dle aktuálního
ceníku prodávajícího.

 

 

 

Ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu MS Word

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF