⠀Reklamační řád

Reklamační řád

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

obchodní společnosti

Espresso Professional s.r.o.
se sídlem Vorařská 2075/6, 143 00, Praha 4 – Modřany

IČ: 25702327 DIČ: CZ25702327

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62547
dále také jen „Prodávající“

pro prodej Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.domacikavovary.cz/.cz
telefonní kontakt: +420 778 444 441
e-mail: info@espressoprofessional.cz

Korespondenční adresa:

Espresso Professional s.r.o.

Vorařská 2075/6, 143 00, Praha 4 – Modřany


I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád prodávajícího upravuje proces reklamačního řízení při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Zboží zakoupeného Kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

Vztahy související se servisem a Reklamacemi Zboží zakoupeného Kupujícím od prodávajícího, se řídí těmito podmínkami, případně kupní smlouvou při nákupu právnických osoby.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.domacikavovary.cz/ (dále jen „webová stránka“, či „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tj. "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.", jakož i ve smyslu § 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, tj.: „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“

Reklamace Kupujícího (uplatnění nároků Kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady):

Reklamací se rozumí uplatnění nároku Kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vadu Zboží (případně ze záruky za jakost), která Zboží dodaného prodávajícím vyskytne a jíž Kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem prodávajícímu doloží ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem. Okamžikem uplatnění Reklamace je okamžik, kdy je Kupujícím prodávajícímu oznámen výskyt vady Zboží a uplatněno právo z vadného plnění zakoupeného Zboží. Uplatňovat lze Reklamaci pouze na Zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména stvrzenkou, účtenkou, paragonem, dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem anebo obdobným způsobem, dosvědčujícím, že Zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u prodávajícího (kupř. výpis z účtu).

Reklamačním řízením se rozumí postup prodávajícího po uplatnění Reklamace Kupujícím, jehož výsledkem je rozhodnutí prodávajícího o oprávněnosti Reklamace a následné uspokojení nároků Kupujícího postupem dle příslušné verze Obchodních podmínek prodávajícího, či rozhodnutí o zamítnutí Reklamace jako neoprávněné.

 

 

II. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce dvaceti čtyř měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Prodávající se touto zárukou zavazuje, že po tuto dobu bude Zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.   

 

 

III. Reklamace a reklamační řízení

Kupující může uplatnit Reklamaci pouze u prodávajícího nebo v autorizovaném servisu po předložení dokladu o koupi. Seznam autorizovaných servisů pro daný typ Zboží prodávající Kupujícímu na vyžádání poskytne.

Prodávající doporučuje Kupujícímu reklamovat Zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu Zboží do 14 dnů ode dne uplatnění Reklamace, přičemž za okamžik předání Zboží se považuje i okamžik jeho odeslání přepravní službou.

Reklamace Zboží může být učiněna osobně na provozovnách prodávajícího nebo prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu info@espressoprofessional.cz či telefonicky na tel. čísle: +420 778 444 441.

Kupující může Zboží včetně veškerého příslušenství zaslat na provozovnu prodávajícího. V takovém případě náklady spojené s odesláním do servisu hradí Kupující. Kupující také odpovídá případné škody vzniklé během přepravy.

Prodávající nebo autorizovaný servis vydá Kupujícímu při uplatnění Reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení Reklamace (dále jen „Reklamační protokol“). Pokud Spotřebitel uplatnil Reklamaci odesláním Zboží, zašle Prodávající Kupujícímu Reklamační protokol e-mailem, s čímž Kupující souhlasí.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě nutnosti dovozu náhradních dílů potřebných k opravě Zboží ze zahraničí se doba vyřízení Reklamace prodlužuje na 60 dnů a prodávající je povinen o tomto Kupujícího informovat. Po marném uplynutí této lhůty může Kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

Potvrzení o uplatnění Reklamace a Potvrzení o vyřízení Reklamace mohou být obsaženy v jediné listině – reklamačním protokolu.

 

3.1         Nepřevezme-li Kupující Zboží osobně nebo od přepravní služby ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že Kupující nepřevezme Zboží ani do tří měsíců poté, kdy byl informován o vyřízení Reklamace, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat ve smyslu § 2126 a násl. občanského zákoníku a výtěžek použít na úhradu skladného. V případě, že se Prodávajícímu nepodaří Zboží prodat ani ve lhůtě dvou měsíců ode dne započetí prodeje dle tohoto odstavce nebo bude-li Zboží zjevně neprodejné, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží zlikvidovat na náklady Kupujícího.

 

 

IV. Výjimky z odpovědnosti za vady Zboží

Nevyplývá-li z tohoto Reklamačního řádu, obecně závazných právních předpisů anebo písemné dohody mezi Stranami jinak, Kupujícímu právo z odpovědnosti za vadu Zboží nevzniká. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména (nikoli však výlučně) na následující případy:

(i)    byla-li vada Zboží způsobena Kupujícím, a to v důsledku např. jeho nadměrného, neodborného, neopatrného či nesprávného používání nebo zatěžování, zejména pak takovými, které jsou v rozporu s obvyklým užíváním daného typu Zboží a/nebo které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;

(ii)          byla-li vada Zboží způsobena jeho neodbornou instalací, nadměrnou zátěží, neodborným zacházením či obsluhou a/nebo použitím, a to zejména takovými, které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;

(iii)         je-li vada Zboží mechanického charakteru, aniž by byla způsobena jeho obvyklým užíváním;

(iv)         byla-li vada Zboží způsobena nedovolenými nebo neodbornými zásahy do daného Zboží;

(V)         byla-li vada Zboží prokazatelně způsobena zanedbáním pravidelné, odborné údržby nebo použitím nedoporučených čistících přípravků;

(vi)         byla-li vada Zboží způsobena v důsledku působení přírodních či jiných živlů;

(vi)         bylo-li Zboží poškozeno prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy daného Zboží,

(viii)       byly-li porušeny ochranné pečeti, nálepky či plomby, byly-li na daném Zboží;

(ix)         vykazuje-li záruční list či jiný obdobný dokument předložený Kupujícím zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží uvedeno odlišné výrobní číslo či jiný obdobný identifikační údaj od toho, který je uveden v záručním listu či jiném obdobném dokumentu;

(x)          bylo-li Zboží poškozeno v důsledku elektrického přepětí (např. je-li kterákoli část Zboží viditelně spálená), a to např. jeho zapojením do sítě neodpovídající příslušné technické normě.

 

4.2         V případech, kdy je Zboží prodáváno za nižší cenu jako opotřebené se odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží nevztahuje na (i) opotřebení či jiné obdobné nedostatky, pro které Zboží bylo prodáváno za nižší cenu a (ii) vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

 

4.3         Poskytne-li Prodávající Kupujícímu v rámci Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní jakékoli předměty zdarma (bezúplatně), není Prodávající odpovědný za jakékoli vady takového Zboží nad rámec svých případných zákonných povinností. V případě odstoupení od Kupní smlouvy v souvislosti s níž Kupující obdržel předměty zdarma, je Kupující povinen vrátit prodávajícímu v původním stavu i veškeré takto zdarma poskytnuté předměty.

 

V. Zamítnutí Reklamace

Prodávající je oprávněn zamítnout Reklamaci v případech uvedených v zákoně a ve VOP a dále tehdy, pokud není možné Reklamaci řádně vyřídit a provést kontrolu nebo diagnostiku Zboží z důvodu na straně Kupujícího, zejména, pokud:

je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny součásti a příslušenství Zboží nebo Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami,

je-li přístup ke Zboží nebo jeho součásti či příslušenství chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu nebo zabezpečením proti zcizení Zboží.

V případě zamítnutí Reklamace dle odstavce výše je Kupující oprávněn Zboží opakovaně reklamovat po odstranění překážek bránících vyřízení Reklamace ze strany Kupujícího, pokud je dodržena lhůta dle OZ a VOP.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

Písemnosti doručované Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem již před uskutečněním koupě Zboží. Převzetím Zboží od prodávajícího či přepravce Kupující akceptuje tento reklamační řád. Reklamační řád je k dispozici jako dokument ke stažení na webových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu. Informaci o změně či doplnění reklamačního řádu prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění.

Reklamační řád je platný a účinný od 29.8.2023